Klanten menu

De koffiemachine.nl (hierna te noemen gebruiker) heeft tot doel om verkoop, reparatie en installaties van koffiemachines goed af te ronden. Voor zover tussen de gebruiker en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de gebruiker.

 1. Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door de gebruiker volgens het geldende uurtarief en voorrijkosten alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.
 2. Aansluiting van water en elektriciteit moet worden aangebracht door de cliënt.
 3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt de gebruiker als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatst twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De gebruiker is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.
 5. Betaling van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de gebruiker zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de client.
 6. Bij onverhoopte geschillen over aansprakelijkheid en garantie verplichten zowel cliënt als gebruiker zich om in eerste instantie naar redelijkheid en billijkheid en in onderling overleg tot een passende oplossing te komen.
 7. De gebruiker is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de cliënt, zulks naar het oordeel van de gebruiker wenselijk maakt. De gebruiker zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 8. De gebruiker is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.
 9. De cliënt vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.
 10. Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van de door de cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 11. De gebruiker zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de gebruiker voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de gebruiker wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een maximum van driemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de gebruiker sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door de gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 12. De gebruiker is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.
 13. Garantie bepaling: De gebruiker levert op tweedehandse koffie machines standaard 3 maanden garantie en op nieuwe machines 12 maanden garantie. Op reparaties en vervanging van onderdelen geldt een garantie termijn van 3 maanden.
 14. De gebruiker staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailof faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 15. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 16. De gebruiker is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 17. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de gebruiker geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 18. Op alle door de gebruiker verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Prijzen die worden genoemd zijn ex btw.

Uw koffiemachine in optimale staat houden

De meeste storingen aan koffiemachines ontstaan door achterstallig onderhoud en deze reparaties zijn vaak kostbaar. Voor de hygiëne en levensduur is het belangrijk uw koffiemachine jaarlijks een algemene onderhoudsbeurt te geven. Hiermee voorkomt u storingen en ongewenste hoge kosten. Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact

Copyright © 2020 dekoffiemachine.nl | Algemene voorwaarden | Privacy statement