Klanten menu

Algemeen bindende verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van De Koffiemachine B.V.

                                                                                                                                              

Artikel 1          Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn op 26 maart 2020 door De Koffiemachine B.V., gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (9727AJ) Groningen aan de Peizerweg 97 C1, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer KvK 85843296.

1.2       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  •  opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Koffiemachine B.V opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en diensten;
  •  opdrachtnemer: De Koffiemachine B.V.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer goederen van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2.2       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3       Alle aanbiedingen c.q. offertes, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of anderszins zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod c.q. de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4       Bestellingen gedaan naar aanleiding van onze aanbieding c.q. offerte zijn eerst geaccepteerd na verzending van een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer. Door de bestelling verklaart opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen inkoopvoorwaarden.

2.5       Indien bij de bestelling voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding c.q. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

2.6       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3          Wijzigingen in de overeenkomst

3.1       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.2       Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 4          Levering
 
4.1 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a)            door de in ontvangstname van de goederen door de vervoerder, indien de goederen door of namens opdrachtgever worden afgehaald;

b)            door de in ontvangstname van de goederen door de vervoerder, indien de verzending plaatsvindt door tussenkomst van een beroepsvervoerder;

c)             door de aflevering ten adresse van opdrachtgever bij verzending door een vervoermiddel van opdrachtnemer.

4.2       Vanaf het moment van de levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever en komt alle schade (direct en indirect), welke door opdrachtgever en/of derden veroorzaakt mocht zijn voor rekening van opdrachtgever. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat opdrachtnemer conform de overeenkomst de goederen ter aflevering aanbiedt doch opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt.

4.3       Met uitzondering van goederen die door of namens opdrachtgever worden afgehaald, hetgeen uitdrukkelijk door partijen moet zijn overeengekomen, worden bestellingen van boven een door opdrachtnemer te bepalen factuurbedrag door opdrachtnemer franco aan opdrachtgever afgeleverd. De keuze van het vervoermiddel is aan opdrachtnemer. Indien op verzoek van opdrachtgever verzending geschiedt op een andere wijze als door opdrachtnemer bepaald, komen de extra (vracht-)kosten voor rekening van opdrachtgever.

4.4       Levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitoefening van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van opdrachtnemer zijn.

4.5       Ingeval van (dreigende) overschrijding van de levertijd zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan onverwijld mededeling doen, zulks onder opgave van een nieuwe redelijke termijn waarbinnen levering zal plaatsvinden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn schept voor opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding noch op enige vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

4.6       De levertijd kan door opdrachtnemer worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door opdrachtnemer niet voorzienbaar (overmacht) waren.

4.7       Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.8       Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van de afroep door opdrachtgever. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep tussen partijen niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de leveringstermijn. Bij een afroeporder heeft opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen is, uiterlijk 15 dagen de gelegenheid de order uit te leveren. Deze termijn vangt aan op de eerste dag volgend op de dag dat de schriftelijke afroep door ons is ontvangen.

 

Artikel 5          Afnameverplichting

Opdrachtgever is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 6          Reclames

6.1       Onder reclames worden verstaan alle grieven van opdrachtgever terzake de hoedanigheid van een bepaalde leverantie.

6.2       Opdrachtgever dient de zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:

-       of de juiste zaken zijn geleverd;

-       of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

-       of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

6.3       Een zichtbare gebrek of tekort dient opdrachtgever binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

6.4       Een niet-zichtbare gebrek of tekort dient opdrachtgever binnen 2 werkdagen na constatering hiervan, danwel nadat het gebrek of tekort in redelijkheid geconstateerd had kunnen zijn, schriftelijk aan opdrachtnemer te melden, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering.

6.5       Geringe, in de handel toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond van reclame opleveren.

6.6       Indien opdrachtgever reeds is begonnen met de verwerking van de goederen of de goederen heeft doorverkocht en/of doorgeleverd, dan verliest opdrachtgever elk recht op reclame.

6.7       Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren goederen.

6.8       Indien een tijdig bekend gemaakte reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is opdrachtnemer slechts gehouden tot hernieuwde of aanvullende levering, vervanging van de geleverde goederen of terugbetaling van het terzake deze goederen gefactureerde, door opdrachtgever betaalde en door opdrachtnemer ontvangen bedrag, zulks ter vrije keuze van opdrachtnemer.

6.9       Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor reeds aan derden doorverkochte en/of doorgeleverde goederen, danwel voor door opdrachtnemer rechtstreeks aan klanten van opdrachtgever geleverde goederen.

6.10     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de bepalingen van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer derhalve tegen elke verdergaande of andere aanspraak.

6.11     Door generlei reclame wordt, zolang de juistheid niet uitdrukkelijk door opdrachtnemer is erkend, de verplichting van opdrachtgever tot voldoening van de factuur of facturen opgeschort.

 

Artikel 7          Betaling

7.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.2       Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door opdrachtnemer is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever opdrachtnemer rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag, zulks met ingang van de vervaldag en zonder dat enige aanmaning en/of ingebrekestelling noodzakelijk is.

7.3       Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De kosten van deze buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten ingeval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn.

7.4       Indien opdrachtnemer kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

 

Artikel 8          Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

Artikel 9          Eigendomsvoorbehoud

9.1       De door opdrachtnemer geleverde goederen blijven haar eigendom totdat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.

9.2       Opdrachtgever mag de geleverde goederen -zonder uitdrukkelijke toestemming met inachtname van lid 3- niet vervreemden of bezwaren voordat hij zijn verplichtingen aan opdrachtnemer heeft voldaan.

9.3       Bij toestemming van opdrachtnemer en tot meerdere zekerheid van al zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer zijn vorderingen welke opdrachtgever heeft verkregen door doorverkoop en doorlevering van de goederen van opdrachtnemer aan derden aan opdrachtnemer worden gecedeerd.

9.4       Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden danwel door derden geleverde zaken.

9.5       Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.6       Ingeval van wanprestatie van opdrachtgever verplicht deze zich, zulks zonder dat een voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, alle mogelijke medewerking te verlenen om de goederen aan opdrachtnemer te retourneren, onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 10         Overmacht

10.1     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts alle overige oorzaken, die buiten de schuld of de risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.

10.2     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3     Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11       Garantiebepaling

De opdrachtnemer levert op tweedehandse koffiemachines standaard 4 maanden garantie en op nieuwe koffiemachines 12 maanden garantie. Op reparaties en vervanging van onderdelen geldt een garantietermijn van 3 maanden na installatiedatum, mits het dezelfde storing betreft. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden en danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a)    De niet-inachtneming van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan het voorziene normale gebruik

b)    De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen

c)     Defect of schade veroorzaakt door natuurrampen (storm, overstroming, aardbeving, etc.), stroomstoringen of kortsluiting, acties van derden en andere gebeurtenissen buiten de controle van De Koffiemachine of die niet zijn ontstaan onder normale omstandigheden.

d)    Het gebruik van niet voor de koffiemachine bedoelde ingrediënten.

 

Artikel 12      Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13         Bevoegde rechter

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), waaronder begrepen de invordering van verschuldigde geldsommen, dienen te worden voorgelegd aan de (bevoegde) Nederlandse rechter.

Uw koffiemachine in optimale staat houden

De meeste storingen aan koffiemachines ontstaan door achterstallig onderhoud en deze reparaties zijn vaak kostbaar. Voor de hygiëne en levensduur is het belangrijk uw koffiemachine jaarlijks een algemene onderhoudsbeurt te geven. Hiermee voorkomt u storingen en ongewenste hoge kosten. Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact

Copyright © 2024 De Koffiemachine BV. | Algemene voorwaarden | Privacy statement